Nasza oferta

Naszym klientom oferujemy kompleksowość, doświadczenie, profesjonalizm i elastyczność. W oparciu o te cztery kryteria, tworzymy rozwiązania z zakresu doradztwa HR, diagnozy potencjału kompetencyjnego oraz rozwoju. Wspieramy ludzi i organizacje w procesie zmiany. Nasze rozwiązania oparte są na dogłębnej diagnozie potrzeb i możliwości klienta. Przyświeca nad idea usług H2H.

 


ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTRE

To najbardziej efektywna metoda diagnozy kompetencji. Oparta jest na obserwacji zachowań uczestników podczas realizacji zadań o charakterze symulacyjnym. Kluczowa dla obiektywnego obrazu diagnozowanych kompetencji jest m.in. różnorodność zadań oraz wielość obserwacji. Dokonują jej asesorzy – osoby przeszkolone i posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów AC/DC.

 • diagnoza kompetencji (pracowników bądź kandydatów do pracy)
 • selekcja (np. rekrutacja zewnętrzna lub wewnętrzna pracowników) –
  Assessment Centre
 • rozwój pracowników – Development Centre
 • dla każdego pracownika bądź kandydata do pracy
 • dla osób na różnych poziomach stanowisk (potencjalni stażyści, specjaliści, wyższa kadra menedżerska, Zarząd)
 • dla każdej branży (np. bankowość, IT, produkcja, automotive, FMCG, farmacja)
     Procesy oceny kompetencji przydatne są m.in. w momentach, gdy organizacja:

 • planuje zmiany (np. związane z fuzją)
 • potrzebuje wyłonić talenty
 • chce zapewnić sobie efektywny proces rekrutacyjny
 • poszukuje sukcesorów
 • chce zbudować skuteczne zespoły projektowe
 • chce zadbać o rozwój ludzi
 • planuje zwolnienia
 • projektowanie modeli kompetencyjnych
 • przygotowanie metodologii do procesu AC/DC
 • realizację całego procesu
 • informację zwrotną dla uczestników i organizacji
 • dostosowanie istniejącego w organizacji profilu kompetencji do procesu AC/DC
 • konsultacje i wsparcie w samodzielnym przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu AC/DC przez Klienta
 • szkolenia dla asesorów wewnętrznych

FRIS STYLE MYŚLENIA

To nowoczesne narzędzie rozwoju. Powstało w oparciu o liczne badania przeprowadzone na polskiej populacji (m.in. menedżerach). Spełnia wszystkie kryteria rzetelności i trafności psychometrycznej. Pozwala odkrywać naturalne dla ludzi predyspozycje wynikające ze stylów myślenia i działania.

 • zwiększenie efektywności organizacji i pracowników poprzez najbardziej trafne przyporządkowanie zakresów oraz rodzajów odpowiedzialności
 • tworzenie efektywnych zespołów projektowych
 • zaplanowanie rozwoju zespołu,
 • zaplanowanie zmian w organizacji
 • efektywne zarządzanie talentami
 • przeciwdziałanie i/lub rozwiązanie konfliktów w zespole
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz budowania i utrzymywania relacji z innymi
 • dla każdego pracownika
 • dla każdego kandydata do pracy
 • dla każdego zespołu
     FRIS warto zastosować w każdym momencie rozwoju organizacji, szczególnie jeśli:

 • boryka się z trudnościami w komunikacji czy w relacjach między pracownikami lub działami
 • chce wprowadzić styl pracy projektowej i efektywnie zaplanować zespoły
 • planuje rekrutować pracowników
 • chce stworzyć ludziom możliwość rozwoju zgodnego z ich naturalnymi predyspozycjami i potrzebami
 • indywidualne badanie on-line (dla wybranych osób lub całych zespołów)
 • raport indywidualny
 • raport zespołowy
 • spotkanie z informacją zwrotną
 • warsztat dla zespołu
 • konsultacje dla zespołów, menedżerów, organizacji

DRZEWO KARIERY

To nasza autorska metodologia pracy nastawiona na rozwój zawodowy zgodny z posiadanymi predyspozycjami, ograniczeniami i wartościami. Sprawdza się zarówno jako kontynuacja procesów Development Centre, jak i jako niezależne narzędzie stosowane w organizacjach, dla których ważny jest sukces i zmotywowani pracownicy.

 • zaplanowanie sposobu i możliwości wykorzystania potencjału pracowników zgodnie z celami stawianymi przez firmę
 • wzmocnienie zaangażowania ludzi w realizację postawionych przed nimi celów
 • wzmocnienie lojalność pracowników wobec firmy
 • obudzanie innowacyjności zapewniającej utrzymanie bądź wzmocnienie pozycji na rynku
 • odnalezienie przez pracowników swojego miejsca w organizacji zgodnego z predyspozycjami i aspiracjami
 • zaplanowanie dalszego rozwoju wewnątrz firmy
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • dla nowych pracowników organizacji, aby zaplanować ich pierwsze kroki w firmie
 • dla doświadczonych pracowników szukających nowych wyzwań i mierzących się z nimi, bądź też ich brakiem
     Drzewo Kariery można wykorzystać w każdym momencie drogi zawodowej pracowników, szczególnie gdy organizacja:

 • chce zwiększać swoją skuteczność poprzez najbardziej trafne kierunki rozwoju dla pracowników
 • chce przeciwdziałać odejściom wartościowych i utalentowanych pracowników
 • chce budować swój pozytywny wizerunek (Employer Branding), jako organizacji dbającej o rozwój pracowników
 • indywidualne konsultacje
 • warsztaty
 • career coaching
 • doradztwo organizacyjne

FEEDBACK

To narzędzie rozwoju i motywacji. Prosty, bezkosztowy, najbardziej dostępny sposób zarządzania zespołami oraz talentami w organizacji. Kluczowe dla skuteczności feedbacku jest udzielanie go w konstruktywny sposób oraz kaskadowanie w organizacji. Biorąc pod uwagę potrzeby współczesnego pokolenia pracowników ważne jest, aby informacja zwrotna przekazywana była na bieżąco oraz aby menedżerowie byli otwarci na jej przyjmowanie. Badania pokazują, iż organizacje, w których feedback jest stałym i naturalnym narzędziem pracy radzą sobie znacznie lepiej na rynku niż te, które takiego zwyczaju nie mają. Mają one również o wiele lepszy Employer Branding.

 • zwiększenie efektywności działań zespołów
 • podniesienie motywacji w zespole
 • rozwój kompetencji poszczególnych osób oraz całych zespołów
 • przygotowanie pracowników do zmian (organizacji bądź stanowisk)
 • poprawa współpracy w organizacji
 • poprawa atmosfery pracy
 • dla wszystkich, którzy zarządzają ludźmi
 • dla pracowników, którzy chcą w skuteczny sposób komunikować się ze swoimi przełożonymi
 • dla sukcesorów
 • dla tzw. „talentów”
 • dla działów rekrutacji
     Feedback przydatny jest w organizacji zawsze. Szczególnie w momencie, gdy:

 • chce wdrażać/mieć kulturę feedbacku i otwartej komunikacji
 • chce odpowiedzieć na potrzeby młodego pokolenia (Y, Z, Millenialsi)
 • dostrzega niezadowolenie pracowników z ocen okresowych
 • stawia na rozwój pracowników
 • szuka skutecznych narzędzi motywacji i rozwoju
 • chce budować pozytywny Employer Branding
 • dostosowane do specyfiki organizacji oraz poziomu umiejętności uczestników warsztaty w zakresie udzielania informacji zwrotnej
 • superwizję dla menedżerów udzielających informacji zwrotnej
 • warsztaty w zakresie dostosowania feedbacku do potrzeb każdego z czterech pokoleń funkcjonujących obecnie na rynku pracy
 • doradztwo w zakresie udzielania informacji zwrotnej i wdrażania kultury feedbacku
 • pracę (warsztatową i indywidualną) nad rozwijaniem kultury feedbacku w organizacjach
 • ” warsztaty w zakresie znaczenia feedbacku dla budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy

MODELE KOMPETENCYJNE

To zbiór kompetencji uważanych za pożądane w danej organizacji. Kompletny model kompetencyjny zawiera definicje, wskaźniki behawioralne kompetencji (zachowania zapewniające skuteczność i oczekiwane w organizacji) oraz skalę ocen służącą do diagnozy poziomu kompetencji wśród pracowników. Są narzędziem do efektywnego i ustrukturyzowanego zarządzania ludźmi. Pomagają na każdym etapie funkcjonowania organizacji. Zarządzanie przez kompetencje daje możliwość łatwej diagnozy posiadanych w organizacji zasobów i planowania ich zagospodarowania z sukcesem dla biznesu.

 • ułatwienie oceny efektywności pracy i jej jakości
 • określenie, uspójnienie i ustrukturyzowanie oczekiwań względem pracowników na poszczególnych szczeblach w organizacji
 • skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i ich planowanie
 • podejmowanie trafnych decyzji kadrowych
 • wprowadzanie transparentności oczekiwań stawianych przed pracownikami
 • dla każdej organizacji, bez względu na wielkość
 • dla każdej branży
     Modele kompetencyjne przydatne są m.in., gdy organizacja:

 • chce ustrukturyzować i uporządkować działania związane z zarządzaniem kompetencjami
 • chce określić kompetencje pożądane na poszczególnych szczeblach stanowisk
 • rekrutuje
 • planuje szkolenia i rozwój pracowników
 • chce wprowadzić politykę sukcesji
 • konsultacje z osobami kluczowymi w organizacji
 • warsztaty definiujące kompetencje kluczowe w poszczególnych obszarach organizacji
 • analiza dokumentów firmy przydatnych w projektowaniu modeli kompetencyjnych
 • konsultacje i warsztaty z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary w firmie
 • warsztaty w zakresie korzystania z nowopowstałych modeli kompetencyjnych
 • wsparcie w zakresie komunikacji wdrażanych modeli

OUTPLACEMENT

To działania kierowane do osób, z którymi firma się rozstaje, najczęściej w wyniku zwolnień grupowych lub/i w przypadku rozstań z osobami kluczowymi. To metoda znacząco poprawiająca wizerunek pracodawcy na rynku oraz ułatwiająca jej pracownikom odnalezienie się w nowej rzeczywistości.

 • przygotowanie pracowników do odejścia z firmy i odnalezienia się na rynku pracy
 • zadbanie o utrzymanie dobrej atmosfery w organizacji mimo zwolnień
 • budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy (Employer Branding)
 • dla wszystkich, którym chcemy ułatwić wejście na rynek pracy
 • w przypadku zwolnień grupowych
 • przy zwalnianiu osób kluczowych
 • warsztaty i/lub indywidualne konsultacje z elementami „Drzewa Kariery”
 • wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny)
 • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej
 • wsparcie w pozyskaniu wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy

SOOP

System Okresowych Ocen Pracowniczych opiera się o ocenę kompetencji wszystkich pracowników organizacji i zakłada ich regularne spotkania z menedżerami w celu dokonania oraz omówienia tej oceny.

 • uspójnienie oczekiwań co do poziomu kompetencji wszystkich osób pracujących w organizacji
 • wyznaczanie pracownikom celów zgodnych ze strategią organizacji
 • weryfikacja realizacji celów przez pracowników
 • planowanie rozwoju pracowników
 • podejmowanie decyzji kadrowych
     Organizacja może wdrożyć SOOP w każdym momencie swojego istnienia, szczególnie jeśli:

 • chce ustrukturyzować działania związane z oceną kompetencji i efektywności pracowników
 • chce planować rozwój ludzi
 • budowę modelu kompetencyjnego
 • wsparcie w komunikacji przy wdrażaniu SOOP
 • przygotowanie administracyjnej części związanej z SOOP (ankiety, HO, kwestionariusze)
 • szkolenia managerów oraz pracowników z korzystania z nowego SOOP

 


AKADEMIA ASESORA

Organizacjom, które znają lub chcą poznać efektywność zastosowania procesów Assessment/ Development Centre oferujemy wsparcie w przygotowaniu pracowników do samodzielnego opracowania i prowadzenia sesji. Szkolimy zarówno przedstawicieli działów HR, jak i biznesu.

 • zdobycie kompetencji w zakresie samodzielnego przygotowania i/lub realizacji sesji AC/DC w organizacji
 • zdobycie/poszerzenie umiejętności obserwacji i oceny pracowników w trakcie sesji AC/DC
 • nabycie umiejętności udzielania informacji zwrotnych pracownikom, którzy biorą udział w sesjach AC/DC
 • dla pracowników działów HR
 • dla wszystkich, którzy chcą jako asesorzy uczestniczyć w realizacji wewnątrzfirmowych sesji AC/DC
 • praktyczne warsztaty w zakresie przygotowania metodologii oraz procesu oceny metodą AC/DC
 • warsztaty rozwijające umiejętność realizacji sesji oraz dokonywania oceny kompetencji
 • wsparcie w zakresie przygotowania narzędzi do realizacji sesji AC/DC (profile kompetencji, zadania, arkusze ocen, itp.)
 • wsparcie w zakresie przygotowania przebiegu sesji
 • warsztaty w zakresie udzielania informacji zwrotnych po sesjach AC/DC
 • wsparcie i superwizje przy pierwszych, samodzielnie przeprowadzanych w organizacji sesjach AC/DC

 


SZKOLENIA:

Wszystkie szkolenia i warsztaty realizujemy po dokładnym zbadaniu potrzeb klienta, a ich zawartość i sposób pracy dostosowujemy do zdiagnozowanych oczekiwań. W trakcie warsztatów wykorzystujemy m.in. nasz model Drzewa Kariery oraz test Style Myślenia FRIS. Specjalizujemy się w szkoleniach w następujących obszarach:

Skuteczna motywacja w XXI w.
Dzisiejsze organizacje zwracają uwagę na fakt, że popularny dotąd system kar i nagród jest coraz mniej skuteczny. Pokażemy menedżerom i nauczymy ich jak efektywnie motywować pracowników.

Zarządzanie talentami
Współczesne organizacje borykają się z odchodzeniem pracowników, brakiem motywacji czy spadkiem efektywności. W trakcie warsztatów nauczymy menedżerów jak przeciwdziałać tym trudnościom.

Efektywna komunikacja w organizacji
Częstym problemem w szybko zmieniającej się rzeczywistości jest brak umiejętności porozumienia się między poszczególnymi pracownikami i zespołami w organizacjach. Bazując na łatwych do wdrożenia wskazówkach nauczymy waszych pracowników, jak skutecznie porozumiewać się między sobą.

Sztuka rozwojowego feedbacku
Wielu menedżerów nie potrafi bądź nie chce udzielać pracownikom rozwojowej informacji zwrotnej. W trakcie warsztatów przekonamy ich do tego, że warto takie działania wdrażać oraz nauczymy prostych i bardzo skutecznych metod udzielania informacji zwrotnej.